Belediye başkanının üstü kimdir? Belediye'yi kim denetler? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Belediye Başkanının Üstü Kimdir

Türkiye'de belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tabi bir kadroya atanmaları halinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır.

Belediye başkanı, belediye teşkilatının başındaki kişidir. Belediyenin tüzel kişiliğini temsil eden en üst yöneticidir. Belediye başkanı, belediye meclisinin seçildiği tarihte göreve başlar ve görev süresi 5 yıldır.

Belediye başkanının üstü, görev yaptığı belediyenin bağlı olduğu ilin valisi veya ilçenin kaymakamıdır. Vali veya kaymakam, belediye başkanının görevden alınması, geçici olarak görevden uzaklaştırılması, görevden yasaklanması veya tutuklanması gibi durumlarda belediye başkanlığına vekalet eder.

Belediye'yi Kim Denetler

Türkiye'de belediyeler, iç denetim ve dış denetim olmak üzere iki şekilde denetlenir.

İç denetim, belediyenin kendi bünyesinde bulunan denetim birimince yapılır. Belediyenin mali ve idari işlemlerinin kanunlara ve mevzuata uygunluğunun denetimi, bu birim tarafından gerçekleştirilir.

Dış denetim ise, belediyelerin mali işlemlerinin Sayıştay tarafından, diğer idari işlemlerinin ise İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması şeklinde yapılır.

Sayıştay, Türkiye'nin bağımsız denetim kurumudur. Sayıştay, belediyelerin hesap ve işlemlerini, kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi hakkındaki kanun hükümlerine göre denetler. Sayıştay'ın denetimi, belediyelerin mali işlemlerinin kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi şeklinde yapılır.

İçişleri Bakanlığı, belediyelerin idari işlemlerini, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından denetler. İçişleri Bakanlığı'nın denetimi, belediyelerin idari işlemlerinin kanunlara ve mevzuata uygunluğunun, belediyenin tüzel kişiliğini temsil eden en üst yöneticisi olan belediye başkanının emir ve talimatlarına uygunluğunun ve belediye hizmetlerinin etkin, verimli ve zamanında yerine getirilmesinin denetimi şeklinde yapılır.

Belediyelerin denetimi, belediyelerin hesap verebilirliğini ve şeffaflığını sağlamaya yöneliktir. Denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar, belediye başkanlığına ve ilgili mercilere bildirilir.

Editör: Deniz İnal