BORU HATTI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)

Ordu - Fatsa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/660501

1-İdarenin
a) Adı : BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)
b) Adresi : BİLKENT PLAZA A1 BLOK KAT:1 06800 BİLKENT ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3122973509 - 3122660734
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Ordu - Fatsa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Yaklaşık 62.628 m. (eğik) uzunluğunda 12” çaplı doğal gaz çelik boru hattı sistemi, 1 adet pig alıcı istasyonu,1 adet hat vanası, 1 adet pig atıcı istasyon yapım işleri ile ilgili malzeme temini (İdare’ce sağlanacak hat boruları hariç), tesis ve inşa işleridir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ordu İli
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.06.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BOTAŞ Genel Müdürlüğü Elektronik İhale Salonu Bilkent Plaza A-2 Blok 06800 Bilkent ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplan Tebliği" nde yer alan ve Tebliğ ekinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplan Listesinde bulunan; “(A) Alt Yapı İşleri” ana başlığı altındaki;
"III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ" veya
"XVI. GRUP: ENDÜSTRİYEL TESİS İNŞAATLARI"
Grubuna ait İş deneyim belgeleri benzer iş olarak belirlenmiştir.11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplan Tebliği" nde yer alan ve Tebliğ ekinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplan Listesinde bulunan; “(A) Alt Yapı İşleri” ana başlığı altındaki;
"III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ" veya
"XVI. GRUP: ENDÜSTRİYEL TESİS İNŞAATLARI"
Grubuna ait İş deneyim belgeleri benzer iş olarak belirlenmiştir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
FİYAT DIŞI UNSUR DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TOPLAM PUAN=TEKLİF FİYAT PUANI (TP) + FİYAT DIŞI UNSUR PUANI (FDUP) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlara göre belirleneceği bu ihalede fiyat %60, fiyat dışı unsurlar ise %40 ağırlığa sahiptir. I) TEKLİF FİYAT PUANI (TP) (60 PUAN) Sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd / TF) x 60 formülü ile, Sınır değerin altındaki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TF / TFsd) x 60 formülü ile hesaplanacaktır. Formülde yer alan; - TP: İsteklinin Teklif Fiyat Puanını, - TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki en düşük fiyat teklifini, - TF: İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder. II) FİYAT DIŞI UNSUR PUANI (FDUP) (40 PUAN) Fiyat Dışı Unsur Puanı; - İsteklinin BOTAŞ*ta Devam Eden İş Sayısı (10 Puan), - İsteklinin BOTAŞ*a Karşı Yüklenmiş Olduğu İşlerdeki Sicili (10 Puan), - İsteklinin İstihdam Ettiği Teknik Personel Sayısı (4 Puan), - İsteklinin Bünyesindeki Makine ve Ekipman Sayısı (1 Puan), - İsteklinin İş Deneyim Belgesinin Niceliği, Niteliği ve Türü (15 Puan), kriterlerinin puanlanması ile tespit edilecektir. 1. İSTEKLİNİN BOTAŞ?TA DEVAM EDEN İŞ SAYISI (10 PUAN) İsteklinin teklif bedelinin %1'i üstünde, İdaremizde ihale tarihi itibariyle mevcut, devam eden işi (geçici kabul belgesi düzenlenmemiş işler); A- Yok ise 10 puan alır, B- 1 (bir) işi varsa 5 puan alır. C- 2 (iki) veya üzeri işi var ise 0 puan alır. - Ortaklık oluşturularak ihaleye katılım sağlanması halinde, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan herhangi birinin idaremizde devam eden işi, ihaleye katılım sağlayan ortaklığın işi olarak kabul edilir. - İsteklinin, ortalık oranına bakılmaksızın, ortaklık oluşturarak üstlendiği idaremizde devam eden işi de isteklinin devam eden işi olarak kabul edilir. - İsteklinin devam eden işi var ancak işe ait geçici kabul belgesi düzenlenmiş ise söz konusu iş devam eden iş olarak nitelendirilmeyecektir. 2. İSTEKLİNİN BOTAŞA KARŞI YÜKLENMİŞ OLDUĞU İŞLERDEKİ SİCİLİ (10 PUAN) İstekli, İdaremizde yapmış olduğu işler ile ilgili olarak ihale tarihinden önceki 5 (beş) yıl içerisinde hakkında; A- Sözleşme feshi, sözleşme devri, nam ve hesap süreci ve herhangi bir gecikme cezası (sözleşme süresi ve kabul eksikliklerinin tamamlanma süresindeki gecikmeden kaynaklı) yok ise 10 puan alır. B- Sözleşme feshi veya devri yok ama herhangi bir nam ve hesap süreci veya gecikme cezası var ise 5 puan alır. C- Sözleşme feshi veya devri var ise 0 puan alır. - Ortaklık oluşturularak ihaleye katılım sağlanması halinde, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan en düşük sicil puanı alanın puanı, iş ortaklığının puanı olarak kabul edilir. - İsteklinin, İdaremize karşı ortaklık oluşturarak yüklendiği işlerdeki sicili de o işteki ortaklık oranına bakılmaksızın kendi sicili olarak değerlendirilir. - İşin bir kısmının, geçici veya kesin kabul eksikliklerinin Yüklenici adına giderilmesi veya Yükleniciye ait işçi alacaklarının İdare tarafından ödenmesi nam ve hesap süreci olarak dikkat alınır. - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 4, Geçici 5 ve Geçici 6. Maddeleri kapsamında gerçekleştirilen fesih ve devir işlemleri söz konusu değerlendirmenin dışındadır. Ayrıca mücbir sebepler veya İdareden kaynaklı nedenlerle yapılan sözleşme fesihleri söz konusu değerlendirmenin dışındadır. 3. İSTEKLİNİN BÜNYESİNDEKİ TEKNİK PERSONEL SAYISI (4 PUAN) İstekli ihale tarihinden önceki en az 3 (üç) yıl boyunca merkez ofisi veya şubesinde düzenli olarak istihdam ettiği teknik personel (mühendis / mimar) sayısına göre aşağıdaki şekilde puan alır: A- 5 ve üzeri teknik personel istihdam edilmiş ise 4 puan alır, B- 4 teknik personel istihdam edilmiş ise 3 puan alır, C- 3 teknik personel istihdam edilmiş ise 2 puan alır, D- 3 teknik personelden az ise 0 puan alır, - İstekli, istihdam ettiği personelde değişikliğe giderek farklı bir teknik personel görevlendirebilir, ancak devamlılık zorunludur. Personelin işten çıkışı ile diğer personelin işe girişi arasındaki süre 30 günü aşmamalıdır. Aksi takdirde personel devamlılığı sağlanmadığı için o personelden puan kazanamaz. - İstekliler düzenli olarak bünyesinde istihdam ettiği teknik personele ait bilgiler için tevsik edici belgeleri (Mezuniyet belgesi, SGK hizmet dökümü, SGK işe giriş bildirgesi vb.) belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunacaktır. - Ortaklık oluşturularak ihaleye katılım sağlanması halinde, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan en az birinin tek başına yukarıdaki şartı sağlaması yeterlidir. - Ortaklık oluşturularak ihaleye katılım sağlanması halinde ortakların bünyesinde yer alan personel sayısı toplamı dikkate alınmayacaktır. 4. İSTEKLİNİN BÜNYESİNDEKİ MAKİNE EKİPMAN SAYISI (1 PUAN) İhale tarihi itibariyle İsteklinin mülkiyetinde; A- En az 2 (İki) adet ekskavatör veya 1 (Bir) adet side-boom var ise İstekli 1 puan alır. B- Yok ise 0 puan alır. - Ortaklık oluşturularak ihaleye katılım sağlanması halinde, ortakların bünyesinde yer alan makine ekipman sayısı toplamı dikkate alınacaktır. - İstekliler mülkiyetinde bulunduğunu beyan ettikleri makine ekipman için tevsik edici belgeleri (Ruhsat ve İhale tarihi itibariyle YMM tarafından onaylanmış demirbaş listesi vb.) belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunacaktır. 5. İŞ DENEYİMİ BELGESİNİN NİCELİK, NİTELİK VE TÜRÜ (İDBP) (15 PUAN) 5.1. İŞ DENEYİM BELGESİNİN NİCELİĞİ (5 PUAN) İstekli tarafından sunulan İş Deneyim Belgesinin tutarı; A- Teklif bedelinin 2 (iki) katı ve üzerinde ise 5 puan alır. B- Teklif bedeli (dahil) ile teklif bedelinin 2 (iki) katı arasında ise 3 puan alır. C- Teklif bedelinden az ise 0 puan alır. - Ortaklık oluşturularak ihaleye katılım sağlanması halinde; her bir ortağın sunduğu iş deneyim belgesi tutarı, ortaklık oranı nispetinde dikkate alınarak toplanır ve bulunan bu tutar, iş ortaklığının iş deneyim belgesi tutarını oluşturur. 5.2. İŞ DENEYİM BELGESİNİN NİTELİĞİ (5 PUAN) İstekli tarafından sunulan İş Deneyim Belgesi; A- En az 15 km 24" ve üzeri çapa sahip petrol veya doğal gaz boru hattı yapım işine ait ise 5 puan alır. B- En az 15 km 16" (dahil) ile 24" arasında çapa sahip petrol veya doğal gaz boru hattı yapım işine ait ise 3 puan alır. C- 15 km den az ve/veya 16"in altında çapa sahip petrol veya doğal gaz boru hattı işine ait ise 0 puan alır. - Ortaklık oluşturularak ihaleye katılım sağlanması halinde; ortaklar tarafından sunulan iş deneyim belgelerinden niteliği daha yüksek olan iş deneyim belgesi değerlendirmeye alınacaktır. 5.3. İŞ DENEYİM BELGESİNİN TÜRÜ (5 PUAN) İstekli tarafından sunulan İş Deneyim Belgesi; A- Yüklenici iş bitirme belgesi / yüklenici iş durum belgesi ise 5 puan alır, B- Alt yüklenici iş bitirme belgesi ise 3 puan alır. C- İş denetleme, İş yönetme belgeleri ile mezuniyet belgeleri sunulması halinde bu bölümden 0 puan alır. - Ortaklık oluşturularak ihaleye katılım sağlanması halinde; Pilot ortağın iş deneyim belgesi değerlendirmeye alınarak Ortaklığın puanı hesaplanacaktır. DİĞER HUSUSLAR - İstekliler tarafından 5. Madde çerçevesinde İş Deneyim Belgesi üzerinden puan alınabilmesi için sunulan İş Deneyim Belgesinin İdari Şartnamenin 7.5. ve 7.6. maddelerinde yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir. Yeterlik kriterlerini taşımayan iş deneyim belgeleri üzerinden puanlama yapılmayacaktır. - İstekliler İş Deneyim Belgesi üzerinden aldıkları puanlarını artırabilmek için birden fazla iş deneyim belgesi sunabilirler. Ancak böyle durumlarda nicelik kriteri üzerinden puan verilebilmesi için iş deneyim belgelerine ait tutar toplanmayacak olup en yüksek tutarlı olan belge dikkate alınacaktır. - İstekliler İş Deneyim Belgesi üzerinden aldıkları puanlarını artırabilmek için birden fazla iş deneyim belgesi sunabilirler. Ancak böyle durumlarda nitelik kriteri üzerinden puan verilebilmesi için iş deneyim belgelerine ait boru hattı uzunlukları ya da boru hattı çapları toplanmayacak olup en yüksek niteliğe sahip boru hattı yapım işini içeren belge dikkate alınacaktır. - Fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, Yeterlik Bilgileri Tablosunda ya da Fiyat Dışı Unsur Cevapları tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılır. İlgili kısımlarda fiyat dışı unsur hesaplanması için beyan edilmesi gerekli satırların doldurulmaması durumunda istekli o satıra ait hesaplamadan puan alamaz. - İsteklinin fiyat dışı unsur hesaplanması için Yeterlik Bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgi/belgeler ile tevsik ettiği bilgi/belgeler arasında puan farkı olması durumunda, fiyat dışı unsur hesaplanması düşük olan puan üzerinden yapılır. - İsteklilerin, İdarede devam eden iş ve sicil puanı için beyanlarının doğruluğu İdaremiz kayıtları esas alınarak yapılacaktır. - İsteklilerin, Teknik Personel ve Makine Ekipman için beyanlarının doğruluğu için tevsik edici belge istenecektir. - İsteklilerin, İş Deneyim Belgesi Puanı için beyanlarının doğruluğu EKAPa kayıtlı İş Deneyim Belgeleri üzerinden gerçekleştirilecektir. EKAPa kayıtlı olmayan İş Deneyim Belgelerinin doğruluğu için ise tevsik edici belge istenecektir. - Yeterlik Bilgileri tablosunda fiyat dışı unsur hesaplaması için beyan edilen bilgi ve belgelerin edici belgelerin istenilmesi durumunda, istekliler tarafından belgelerin, İdari Şartnamenin Belgelerin sunuluş şekli başlıklı ilgili maddesine uygun olarak sunulması gerekmektedir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

02.03.2021 tarih ve 31411 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen "BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek (A) Alt Yapı İşleri grubundaki yapım işleri ihalelerinde, sınır değer eşitliğinde kullanılan (N) sınır değer =1 olarak düzenlenmiştir." ifadesi doğrultusunda bu ihalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N)=1 olarak hesaplanacaktır.
 

#ilangovtr Basın No ILN02038428