ORTAR A.Ş BÜFE KİRALAMA İHALESİ
 1. Mülkiyeti Altınordu Belediyesine ait olup, tarafımıza kiralaması yapılan Ordu İli Altınordu İlçesi Kayabaşı Mahallesi 2150 ada 1 parselde kayıtlı 4.809,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan vaziyet planın da yeri belirlenen 526 m² kapalı alanlı sebze ve meyve amaçlı kullanılacak olan Soğuk Hava deposu 30.11.2028 yılına kadar kiraya verilmek üzere veMülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olup, 27/04/2020 tarih ve 2020/83 sayılı meclis kararıyla şirketimize kiralaması  yapılan Teleferik Tesisi Alt istasyonu civarında bulunan Yöresel Ürün Pazarı 25-26 Nolu büfelerin 30/04/2025 Yılına kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 B)

Sıra Adresi/Mevkii Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Tutarı İştirak Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 Kayabaşı Mah. 2150 ada 1 parselde bulunan 526 m² Soğuk Hava Deposu (Sebze ve Meyve Amaçlı Kullanılmak Üzere)         1.350.000,00TL  232.432,54 TL 337.500,00 TL 20/02/2024            14:00
2 25-26 Nolu Büfe; Hediyelik El Ürünleri ve El Sanatları Büfesi  Olarak Kullanılmak Üzere
  

        17.000,00 TL
 603,50TL    20/02/2024
14:10


C)Şartname ve ekleri, Ortar A.Ş İhale Biriminden 250,00 – TL bedelle satın alınacaktır. Dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir. İhale İlimiz. Altınordu İlçesi Düz Mahalle Kültür Cad. No:14/401 Altınordu/ORDU adresinde bulunan ORTAR A.Ş Şirket Merkezinde 20/02/2024 Salı Saat 14.00 de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
D) İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce (19/02/2024 Pazartesi) Saat 16.30 a kadar ORTAR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
E) İhaleye katılmak isteyen istekliler aşağıdaki şartlar aranır.

 1. Gerçek Kişiler:
 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 5. İhale İştirak Teminatını yatırdığına dair belge
 6. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 7. İhalenin yapıldığı tarih itibariyle yıl içinde alınmış Ordu Ticaret ve Sanayi Odası veya Ordu Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-3-4-6-8-10-11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 10. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
 11. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ve ORTAR A.Ş’den ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 12. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )                       
 1. Tüzel Kişiler:
 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
 3. İhale İştirak Teminatını yatırdığına dair belge
 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 5. Ordu Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-2-4-6-8-9-10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 8. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 9. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ve ORTAR A.Ş’den ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 10. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 11. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)                          

   Diğer Şartlar:

    1. Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
    2. İhale şartnamesi ve ekleri, Ortar A.Ş. Satınalma Şefliğinden 250,00.- TL bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.
    3. Geçici teminat bedeli Vakıfbank Ordu Şubesi Nezdinde Bulunan TR61 0001 5001 5800 7308 8364 21 IBAN Nolu ORTAR A.Ş. hesabına yatırılacaktır.

d)Ordu Büyükşehir Belediyesi veya İştirak Şirketlerinden 2 (iki) ve üzeri kira sözleşmesi devam eden gerçek kişiler veya tüzel kişiler 25-26 Nolu Büfe ihalelerine katılamayacaktır
  İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.


ORTAR A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
 

#ilangovtr Basın No ILN01980530