CERRAHİ ALET SATIN ALINACAKTIR
ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2023 Yılı 11 Kısım Cerrahi Alet Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/452011
1-İdarenin
a) Adı : ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : BUCAK MAHALLESI İBNİ SİNA CAD. NO:18 52200 . ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 4526662501 - 4522231020
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2023 Yılı 11 Kısım Cerrahi Alet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kısım 82 Kalem Cerrahi Alet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ordu Devlet Hastanesi Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi Ünye Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. İdarenin e-posta,faks veya yazı ile vermiş olduğu siparişlere istinaden sipariş tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) gün içinde getirilen Cerrahi Aletler, sipariş çeken hastanenin Tıbbi Sarf Deposuna firma yetkilisi veya vekalet verdiği temsilcisi tarafından irsaliyesi ile birlikte tek seferde teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.06.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bucak Mah. İbni Sina Cad. No: 18 Altınordu-ORDU Ordu İl Sağlık Müdürlüğü 4.kat Destek Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler veya cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamındaki "Satış Merkezi Yetki Belgesi" yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup isteklinin teklifi ekonomik açıdan avantajlı teklif olması halinde ilgili belge Komisyona sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Cerrahi Aletler fabrikasyon ve işçilik ve malzeme hatalarına karşı ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda zorunlu olduğu şekilde en az 2 (iki) yıl ücretsiz garantili, bu sürenin bitiminden itibaren 5(beş) yıl ücreti mukabilinde yedek parça ve servis garantisi olacaktır. Garanti üretici, ithalatçı ve satıcı firmalar tarafından ayrı ayrı Türkçe tercümesi ile sunulacaktır. İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletlerini 45 gün içerisinde yenileri ile değiştireceklerdir.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
1- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği , Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği  kapsamındaki  tüm malzemelerin TİTUBB/ÜTS ‘de Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (imalatçı, tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler, yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktı veya bu bilgileri içeren dokümanları, (Ürünlere ve İsteklilere ait ) yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edecek olup isteklinin teklifi ekonomik açıdan avantajlı teklif olması halinde ilgili belgeler Komisyona sunulacaktır.
2) Ürüne ait teknik şartnamede farklı  boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı UBB/ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait UBB Barkod numaralarının veya ÜTS kayıtlarını 3) alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aplikatör, cihaz vb. ürünlerin  UBB/ÜTS kaydı yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecek olup isteklinin teklifi ekonomik açıdan avantajlı teklif olması halinde ilgili belgeler Komisyona sunulacaktır.
3) Ürün set olarak isteniyorsa sete ait  UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.  Teknik şartnamede setin parçalarının da UBB/ÜTS kaydı isteniyorsa, set ile birlikte belirtilen parçaların UBB/ÜTS kaydı da sunulmalıdır.
4) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler için TİTUBB/ÜTS sistemine kayıt/bildirim ibrazı istenmemektedir. Bu ürünler için yönetmelikler kapsamında olmadığına dair belgenin yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilmesi zorunlu olup isteklinin teklifi ekonomik açıdan avantajlı teklif olması halinde ilgili belgeler Komisyona sunulacaktır.
5) Yerli Malı Belgesi sunan isteklilerin; Yerli Malı Belgesinin hangi iş kalemine ait olduğunu belirtmeleri zorunludur.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- İhale komisyonumuzca yapılacak olan değerlendirmelerde yeterlik kriterlerini sağlayan 1. ve 2. avantajlı fiyat teklifi sahibi isteklilerden başlamak üzere; teklif edilen cerrahi aletlerin, teknik şartnamelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı  katalog, fotoğraf vb. tanıtım materyalleri  ile teklif verilen kalemlere ait numuneler ihale komisyonu tarafından belirtilecek tarih ve saatte yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen belgeler ile beraber istenecek ve belirtilen süre içerisinde Komisyona teslim edilecek olup belirtilen süre içerisinde teslim edilmediği takdirde isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Numunelerin üzerine firma ismi ve ihale sıra numarası yazılıp, bütün numuneler bir koliye konarak üzerine teklif veren istekliyi belirtici etiket yapıştırılıp, numune teslim tutanağı ile satınalma birimine teslim edilecektir. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir aynı olarak teslim edilecek olup,  birebir aynı olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1.Kısım Ordu Devlet Hastanesi Göz Cerrahi Seti
Belge Adı Açıklama
Teknik Şartnameye Cevap İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları teknik şartnameye cevapları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklinin teklifi ekonomik açıdan birinci ya da ikinci avantajlı olduğu takdirde "teknik şartnameye cevap" başlıklı belge Komisyona sunulacaktır. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

2.KısımOrdu Devlet Hastanesi Göz Katarakt Seti
Belge Adı Açıklama
Teknik Şartnameye Cevap İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları teknik şartnameye cevapları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklinin teklifi ekonomik açıdan birinci ya da ikinci avantajlı olduğu takdirde "teknik şartnameye cevap" başlıklı belge Komisyona sunulacaktır. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

3.Kısım Ordu Devlet Hastanesi Göz Şalazyon Seti
Belge Adı Açıklama
Teknik Şartnameye Cevap İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları teknik şartnameye cevapları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklinin teklifi ekonomik açıdan birinci ya da ikinci avantajlı olduğu takdirde "teknik şartnameye cevap" başlıklı belge Komisyona sunulacaktır. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

4.Kısım Ordu Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Seti
Belge Adı Açıklama
Teknik Şartnameye Cevap İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları teknik şartnameye cevapları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklinin teklifi ekonomik açıdan birinci ya da ikinci avantajlı olduğu takdirde "teknik şartnameye cevap" başlıklı belge Komisyona sunulacaktır. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

5.Kısım Ünye Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Seti
Belge Adı Açıklama
Teknik Şartnameye Cevap İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları teknik şartnameye cevapları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklinin teklifi ekonomik açıdan birinci ya da ikinci avantajlı olduğu takdirde "teknik şartnameye cevap" başlıklı belge Komisyona sunulacaktır. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

6.Kısım Ünye Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Seti
Belge Adı Açıklama
Teknik Şartnameye Cevap İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları teknik şartnameye cevapları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklinin teklifi ekonomik açıdan birinci ya da ikinci avantajlı olduğu takdirde "teknik şartnameye cevap" başlıklı belge Komisyona sunulacaktır. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

7.Kısım Ordu EAH Üroloji El Aletleri
Belge Adı Açıklama
Teknik Şartnameye Cevap İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları teknik şartnameye cevapları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklinin teklifi ekonomik açıdan birinci ya da ikinci avantajlı olduğu takdirde "teknik şartnameye cevap" başlıklı belge Komisyona sunulacaktır. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

8.Kısım Ordu EAH KBB El Aletleri
Belge Adı Açıklama
Teknik Şartnameye Cevap İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları teknik şartnameye cevapları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklinin teklifi ekonomik açıdan birinci ya da ikinci avantajlı olduğu takdirde "teknik şartnameye cevap" başlıklı belge Komisyona sunulacaktır. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

9.Kısım Ordu EAH Beyin Cerrahi El Aletleri
Belge Adı Açıklama
Teknik Şartnameye Cevap İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları teknik şartnameye cevapları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklinin teklifi ekonomik açıdan birinci ya da ikinci avantajlı olduğu takdirde "teknik şartnameye cevap" başlıklı belge Komisyona sunulacaktır. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

10.Kısım Ordu EAH Göz Cerrahi El Aletleri
Belge Adı Açıklama
Teknik Şartnameye Cevap İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları teknik şartnameye cevapları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklinin teklifi ekonomik açıdan birinci ya da ikinci avantajlı olduğu takdirde "teknik şartnameye cevap" başlıklı belge Komisyona sunulacaktır. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

11.Kısım Ordu EAH KVC El Aletleri
Belge Adı Açıklama
Teknik Şartnameye Cevap İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları teknik şartnameye cevapları yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. İsteklinin teklifi ekonomik açıdan birinci ya da ikinci avantajlı olduğu takdirde "teknik şartnameye cevap" başlıklı belge Komisyona sunulacaktır. İsteklilerin bu belgenin her bir maddesine cevap vererek kabul ettiğini açıkça belirtmesi zorunludur.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01828872