2024 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
ORBEL İNŞAAT GÜVENLİK TAAH. HİZ. NAK. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş.


2024 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/171602

1-İdarenin
a) Adı : ORBEL İNŞAAT GÜVENLİK TAAH. HİZ. NAK. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi : SELİMİYE MAHALLESİ İNAYET SITKI CADDESİ NO:1 ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 0 452 505 51 52 - 0 452 222 92 52
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Aylık 1.196.100,00 kWh Elektrik Enerjisi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik Şartnamede Yer Alan Ek-1 Listesindeki Aboneliklere Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.04.2024 tarihinde işe başlanacaktır. İşin süresi 9 (dokuz) ay olup, işin mali yıl içerisinde (31.12.2024) bitirilmesi esastır.
d) İşe başlama tarihi : 01.04.2024 tarihinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.03.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ORBEL A.Ş. Genel Müdürlüğü Selimiye Mahallesi İnayet Sıtkı Caddesi No:1 Altınordu/ORDU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu) tarafından yayınlanmış olan enerji piyasası serbest tüketici yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş kendisine uygun olan lisans (Üretim Lisansı veya Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı veya Dağıtım Lisansı veya Toptan Satış Lisansı veya Perakende Satış Lisansı veya Tedarik Lisansı)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01984019