T.C. FATSA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

ESAS SAYISI : 2022/27 Ort. Gid. Satış
Satış Memurluğu'muzda yürütülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi satış dosyasına esas olmak üzere;
Dosyamız hissedarlarından
Ahmet ALKAN (212*****698), Nurten YAZICI (672*****948), Elif GÜNDOĞAN (608*****002), Serap KÖSE (608*****806), Uğur KÖSE (360*****976), İsmail ALVER (205*****722), Şakire SÖYLEMEZ (185*****502) tüm araştırmalara rağmen adresleri tespit edilememiş olup adlarına da Tebligat Kanunun ilgili maddelerine göre usulüne uygun tebliğler yapılamamış olup bu nedenle ilgililere ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Satışa konu Ordu ili, Fatsa ilçesi, Ayazlı Mahallesinde kaim 2464 Ada 40 Parsel sayılı taşınmaz 44.810,24.m2 yüzölçümünde olup taşınmaz fındık bahçesi ve ev niteliğindedir. 09.09.2022 tarihinde yapılan kıymet takdiri neticesinde inşaat bilirkişisinin 26.10.2022 tarihli raporunda üzerindeki yapının 500.250,00.TL olarak, ziraat bilirkişisinin 17.10.2022 tarihli raporunda 8.229.516,67.TL olarak değer tespiti yapılmıştır.
Bilirkişi raporlarına karşı gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süresi olan 7 güne 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde İ.İ.K.nun 128/a maddesi gereğince itiraz yolu açık olmak üzere ilan olunur.29.02.2024

#ilangovtr Basın No ILN02000639