KIRTASİYE VE BÜRO MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


2024 YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/596969

1-İdarenin
a) Adı : ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : BUCAK MAHALLESI BEKİR SITKI PAMUK CAD. NO.39 52200 . ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 4526662501 - 4522231020
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2024 YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2024 Yılı 103 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ordu Devlet Hastanesi, Ünye Devlet Hastanesi, Fatsa Devlet Hastanesi, Kumru Devlet Hastanesi, Korgan Devlet Hastanesi, Aybastı Devlet Hastanesi, Akkuş Devlet Hastanesi, Gürgentepe Devlet Hastanesi, Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi, Gölköy Devlet Hastanesi, Ulubey İlçe Devlet Hastanesi, Perşembe İlçe Devlet Hastanesi ve Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : 1. Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin her birine ihtiyaçların birimlere dağıtım listesine uygun olarak ayrı teslimat sağlanacak ve ayrı fatura kesilecektir. 2. Sözleşme imzalanan kalemler, işin başlangıcından itibaren Müdürlüğümüz veya bağlı sağlık tesislerinin sipariş bildirimi üzerine gönderilmeye başlanacak ve isteyen tesiste belirtilen kişilere teslim edilecektir. Teslimatlar sözleşme bitiş tarihine kadar peyderpey yapılacaktır. İstenilmeden ürün gönderimi yapılmayacaktır. 3. İhtiyaç listesinde yer alan ürünlerin peyderpey teslimatlarına ilişkin siparişlerin tebliği, aynı gün içinde postaya verilmek kaydıyla, faks veya e-posta ile de bildirilebilir. 4. Müdürlüğümüz veya bağlı sağlık tesislerince bildirilen siparişler, bildirim tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde teslim edilecektir. Bu sürede teslim edilemeyeceği anlaşılan ürünlerle ilgili siparişe müteakip en geç 3 (Üç) iş günü içerisinde siparişi veren sağlık tesisine ve/veya idareye geri bildirim yapılacaktır. 5. Malzemeler irsaliye ile teslim edilecektir. Sevk irsaliyesi ile gönderilen ürünlerin faturaları en geç 3 iş günü içinde ilgili tesise ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde teslim edilen ürünler iade edilir ve her türlü gönderim masrafı yüklenici tarafından karşılanır. 6. Kullanım süresi dolan veya dolmak üzere olan (en az 3 ayı kalmış) tüm malzemeler fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeden değiştirilmelidir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.06.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Odası (Bucak Mah. Bekir Sıtkı PAMUK Cad. No:39 Kat: 5 Altınordu-Ordu)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02032577