KUMRU KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
İHALENİN
Sıra No Taşınmaz No Mahallesi Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü(m²) Hazine Hissesi                  (m²) Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat Miktarı Tarihi Günü Saati
1 52150101729 Samur Bük Ham Toprak G38-B-11-A-3-D 223 5 504,52 m² Tam 1.362.204,00 TL 408.661,20 TL 22.04.2024 Pazartesi 14:00
1.Yukarıda nitelikleri belirtilen 1 adet taşınmazın  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi,  Kumru Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.
2.İhale konusu işlere ait şartnameler ve ekleri Kumru Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğindan çalışma saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
3.İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
          a)Yasal yerleşim yeri bölgesi,
          b)Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge(Adres beyanı)
          c)Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarası, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,
          d)Geçici Teminata ilişkin belge(Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma senetleri ve ya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)
İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istemeleri halinde Kumru Kaymakamlığı(Malmüdürlüğü) ayrıntılı açıklama yapılarak yatırılabilir.
4.Gerçek kişiler adına vekaleten ihaleye katılacakların vekaletnamelerini aslı veya noter tastikli örneğini vermeleri,
5.Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6.2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 29. maddesi uyarunca, İhale komiyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Komisyonların ihaleyi yapmama kararları kesindir.
7.Taşınmazların satış talebi talep edilmesi halinde;4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir.Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 3'er aylık dönemler itibariyle 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir.4706 sayılı kanun uyarınca hazineye ait taşınmaların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
8.Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış  bedeli üzerinden Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı Döner sermaye İşletmesi Müdürlüğü hsaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1(Yüzde Bir), 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde Beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
Ordu İlindeki ihale bilgileri "https://ordu.csb.gov.tr" Türkiye genelinde ihale bilgileri "http:/www.milliemlak.gov.tr"internet adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN02014524