T.C
ORDU VALİLİĞİ
(ÇEVRE,ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ)
Milli Emlak Müdürlüğü
S.NO İL İLÇESİ MAHALLE  MEVKİİ CİNSİ ADA  PARSEL   YÜZÖLÇÜMÜ  (M2) HAZİNE
HİSSESİ (M2)
İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) TARİH  SAATİ
1 Ordu Altınordu Yukarıtepe Tepeköy Tarla ve Fındık Bahçesi 124 48 401,61  Tam İmar Planı Dışındadır 362.000,00 108.600,00 30.01.2024 10:00
2 Ordu Altınordu Yukarıtepe Tepeköy Tarla ve Fındık Bahçesi 124 49 302,74 Tam 275.000,00 82.500,00 30.01.2024 10:30
3 Ordu Altınordu Yukarıtepe Tepeköy Tarla ve Fındık Bahçesi 124 50 302,50 Tam 275.000,00 82.500,00 30.01.2024 11:00
4 Ordu Altınordu Taşbaşı Taşbaşı Arsa 5882 11 61,63 Tam 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı  İmar Planında, Bitişik Nizam -2 katlı Konut Alanı 370.000,00 111.000,00 30.01.2024 11:15
5 Ordu Altınordu Taşbaşı Taşbaşı Arsa 5882 13 29,76 Tam 179.000,00 53.700,00 30.01.2024 11:30
6 Ordu Altınordu Taşbaşı Taşbaşı Arsa 5882 14 53,79 Tam 325.000,00 97.500,00 30.01.2024 11:45

1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte, Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından  (Milli Emlak Müdürü odasında) dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.  
2-Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler nedeniyle İdaremiz veya komisyon sorumlu tutulamaz.
3-Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Tapu Müdürlüğü tarafından Döner Sermaye Payı alınmaktadır.
4-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5-Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6-Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.                                                                      
7-İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)Geçici Teminatlar Ordu Defterdarlığının TR76 0001 0002 1700 0010 0057 29 nolu hesabına da yatırılabilir.
d) Özel Hukuk Tüzel kişileri de yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarak da birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b) , ( c ) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,(e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların Noter tasdikli vekâletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8-İlanda belirtildiği şekilde saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin saatinin uzaması halinde, takip eden ihalelerden devam edilir. Bir önceki ihale saatinin uzamasından dolayı bir sonraki ve diğer ihalelerin saatinde başlatılmamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz. Adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılamaz. Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde, ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek yazılı son teklif alınarak, ihale sonuçlandırılır. İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır.
9-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
10-Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
11-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
12-İlanın 1. 2. ve 3.  sırasında bulunan taşınmazların tapu kaydında bina şerhi bulunmakta olup, ayrıca taşınmazlar üzerinde şartnamesinde belirtilen kişilere ait  muhdesatlar (binalar) bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için ilgili taşınmazların şartnameleri İdaremizden temin edilip incelenebilir.
13-İlanın 4.,5. ve 6. sırasında bulunan taşınmazlar üzerinde yapılacak olan fiziki müdahale öncesinde  Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması zorunludur. Adres:Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:49652200 Altınordu/ORDU Tel:04522339588  Faks:04522332508 İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01965932