ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

 1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait aşağıdaki tabloda belirlenen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince açık/kapalı teklif usulü ile (artırma) satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
Sıra Taşınmaz Adresi Muhammen Satış Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Altınordu İlçesi Bucak Mahallesi 904 ada 15 parselde kayıtlı 1.004,43 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmaz 6.780.000,00 TL 203.400,00 TL 24.01.2024 14:00
 1. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden satın alınacaktır.
 2. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile (artırma) yapılacaktır.

 1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler:
 1. Gerçek Kişiler:
 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus kayıt örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde veya ihale tarihinden önce en fazla 6 ay içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 3-4- 7-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 8. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 9. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 11. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

 1. Tüzel Kişiler:
 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1-6-8. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 8. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 10. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
 1. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.


Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği:

 1. İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 17:00’a kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
 2. Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
 3. Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esastır.


İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.
Ordu Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü

 

#ilangovtr Basın No ILN01960287