Resmi Gazete'de bugün yayınlanan ilanda, Ordu Üniversitesi (ODÜ) yaptığı açıklamaya göre çeşitli meslek gruplarında personel alacak.

Ordu Üniversitesİ, çeşitli mesleklerde 22 personel alacak.

Büyükşehir Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, alım yapılacak meslekler ve kişi sayıları şöyle: 7 öğretim görevlisi, 11 destek personeli (Temizlik), 4 koruma ve güvenlik görevlisi

Başvurular 28 Ağustos Pazartesi (Bugün) günü başladı, 11 Eylül Pazartesi günü başvurular bitecek.

Öğretim görevlisi genel şartlar

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır
 • Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
 • Meslek yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Öğretim görevlisi müracat yeri

Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) Aybastı Meslek Yüksekokulu ve Gölköy Meslek Yüksekokulu kadroları için başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Öğretim görevlisi ilanını daha detaylı incelemek isterseniz aşağıdaki linke tıklayınız.

Tıklayınız

Güvenlik görevlisi ve destek personeli için genel şartlar

 • Adayların 2022 KPSS’ye girmiş olması, nitelikte belirtilen KPSSP94, KPSSP93 puan türüne sahip olması gerekmektedir.
 • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten alenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi bulunmamak

Güvenlik görevlisi ve destek personeli başvuru şekli, yeri ve zamanı

Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta, faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Güvenlik görevlisi ve destek personeli ilanını daha detaylı görmek isterseniz aşağıdaki linke tıklayınız.

Tıklayınız