Bazı kamu kurum ve kuruluşların, resmi ilanlarla ilgili iş ve işlemlerinde kanun, Cumhurbaşkanı kararı, tüzük ve yönetmeliklere aykırı hareket etmesi ve doğrudan temin” yönteminin amacı dışında kullanmaları nedeniyle Ordu Valisi Muammer Erol genelge yayınlandı.

Ordu Valisi Muammer Erol, resmi ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ve internet haber sitesinde ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilmesini isteyerek uyarılarda bulundu.

Genelge Yayınladı

Ordu Valisi Muammer Erol daha önce yayınladığı genelge ile kamu kurumlarındaki ihalelerin kanun hükümlerine uygun yapılması gerektiğini hatırlatmış, doğrudan temin usulünün genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması hususuna vurgu yaparak il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe Kaymakamlıklarına, gerçekleştirilen mal veya  hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun hükümlerine göre yapılması ve Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi konusunda genelge yayınlamıştı. Ancak bazı kamu kurum ve kuruluşların, resmi ilanlarla ilgili iş ve işlemlerinde kanun, Cumhurbaşkanı kararı, tüzük ve yönetmeliklere aykırı hareket etmesi ve doğrudan temin” yönteminin amacı dışında kullanmaları nedeniyle Ordu Valisi Muammer Erol yeniden genelge yayınlandı.

Vali Erol, kamu kurum ve kuruluşlarının Doğrudan Temin” yönteminin amacı dışında kullandıklarını, İcra ilanlarında parasal limitleri göz önünde bulundurmadıkları ve asgari tutarın üstündeki ilanların mevzuata aykırı olarak kurum ilan panolarında duyurusunu yaptıklarını ve 4734 ve 2886 sayılı Kanunlara tabi ihalelerin Basın İlan Kurumuna kayıtlı olmayan gazete ve internet haber sitelerinde, belediye ve kaymakamlıkların web sitelerinde ve ilan panolarında duyurusunu yaptıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Aykırı hareket tespit edildi

Vali Muammer Erol imzası ile tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe Kaymakamlıklarına gönderilen genelgede, “Kamu kurum ve kuruluşlarımızın, resmi ilanlarla ilgili iş ve işlemlerini ne şekilde yerine getirmeleri gerektiği ilgi sayılı yazımızla hatırlatılmıştı.

Ancak, bazı kamu kurum ve kuruluşlarımızın, resmi ilanlarla ilgili iş ve işlemlerinde kanun, Cumhurbaşkanı kararı, tüzük ve Yönetmeliklere aykırı hareket ederek; Doğrudan Temin” yönteminin amacı dışında kullandıkları, icra ilanlarında parasal limitleri göz önünde bulundurmadıkları ve asgari tutarın üstündeki ilanların mevzuata aykırı olarak kurum ilan panolarında duyurusunu yaptıkları, 4734 ve 2886 sayılı Kanunlara tabi ihalelerin Basın İlan Kurumuna kayıtlı olmayan gazete ve internet haber sitelerinde, belediye ve kaymakamlıkların web sitelerinde ve ilan panolarında duyurusunu yaptıkları, tespit edilmiştir” dedi.

Ceza Yolda

Genelgenin devamında; “Bilindiği üzere resmi ilanlar, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 29’uncu maddesinde; kanun, Cumhurbaşkanı kararı, tüzük ve yönetmeliklerle yayımlanması mecburi olan veya genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, Belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri, reklam mahiyetini taşımayan ilanlar olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, aynı kanunun 31’inci maddesinde resmi ilanların Basın İlan Kurumunun şubesi bulunan yerlerin belediye hudutları içinde bu şubeler aracılığı ile yayınlatılacağı hükme bağlanmıştır. Diğer yandan, Resmî Gazete’nin 18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı nüshasında, 7418 sayılı “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. Bu Kanun değişikliğiyle gazetelerde resmi ilan yayımını zorunlu kılan başta Kamu İhale Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Tebligat Kanunu ve Kamulaştırma Kanunu olmak üzere on altı Kanunun ilgili hükümlerinde; gazeteler resmi ilanların yayım mecrası olarak muhafaza edilmiş ve 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere “gazete” ibaresinin yanına “ve internet haber sitesi” ibaresi eklenmiştir. Kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım onarım işlerinin ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, anılan kanunun 2. maddesinde ise yine bu kanunun kapsamına giren idareler sayılmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’nci maddesinin birinci fıkrasında: “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” ifadesi yer almaktadır.

Aynı kanunun “İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar” başlıklı 62’nci maddesinde ise; bu kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım onarım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, sözü edilen 62’nci maddenin (1) bendinde ise Kanunun 21 ve 22’nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir. Yine aynı Kanunun 60’ıncı maddesinde, görevlilerin cezai sorumluluğu düzenlenmiştir” ifadeleri yer aldı.

Doğrudan temin ihale değil

Vali Muammer Erol, ilimiz genelinde “Doğrudan Temin” usulünün genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için mal ve hizmet alımları ile yapım onarım işlerinin bölünmemesi, Kamu İhale Kanununda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının oluşturularak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, ihalenin ilanına ilişkin hükümlerin yerine getirilerek olası itiraz ve iptallerin önüne geçilmesi için, resmi ilanların Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ve internet haber sitesinde ilgili mevzuatlara göre neşrinin gerçekleştirilerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda yeniden uyarıda bulundu. Haber merkezi

Editör: Soner Özdemir