ORDU VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI


1.    Mülkiyeti Başkanlığımıza ait Gölköy ilçesi Kuşluvan Mahallesi 285 ada, 25 parsel no’lu 441,58 m2 yüzölçümlü Arazinin satış işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif usülü yöntemi  ile ihale edilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 27.03.2024 saat 10:30 ’a kadar istenilen belgelerle birlikte Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü İhale servisine başvurmaları gerekmektedir.
2.  İdarenin:
Adresi: Karşıyaka Mah. Atatürk Bulv. No 336 D Blok Kat 3 Altınordu/ORDU
Telefon ve faks numarası: 0(452)666 4066 – 0(452)666 4566
Elektronik Posta Adresi: www.ordu.gov.tr/yikob
3. İhale Konusu İşin:
Mülkiyeti Başkanlığımıza ait Gölköy ilçesi Kuşluvan Mahallesi 285 ada, 25 parsel no’lu 441,58 m2 yüzölçümlü Arazinin satış işi için ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin teslim ve kabulü : İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları, kesin teminat(Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. İhalenin:
Yapılacağı yer: Ordu Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu
Tarihi ve saati: 27.03.2024 saat 10:30
İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif usülü yöntemi  ile ihale edilecektir.
6. Tahmin Edilen Bedel: 154.700,13₺- (KDV Hariç) Geçici Teminat %3: 4.642,00 TL
7. İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
7.1. Geçici Teminat:Tahmin edilen bedel tutarı 154.700,13₺-TL (KDV Hariç-KDV %20) Geçici Teminat %3: 4.642,00 TL TL’den az olmamak üzere Geçici Teminat mektubu (limit içi ve süresiz olacaktır.),
Geçici teminat nakit olarak banka veznesine, havale veya EFT yoluyla verilecek ise Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Saymanlığının Ziraat Bankasında bulunan TR64 0001 0002 1768 0710 8150 03 hesabına yatırılacaktır ; açıklama kısmına TC veya Vergi Kimlik Numarası ve hangi ihaleye ait olduğunu belirten banka dekontu aslı teklif zarfında sunulacaktır. Kesin Teminat bedeli de nakit olarak aynı hesaba yatırılacaktır.
Geçici Teminat olarak kabul edilecek diğer değerler ise Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı Kanunun 27. Maddesine uygun olarak düzenlenmiş, banka teminat mektupları veya Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvillerin aslı idareye kapalı zarfta verilecektir.
7.2. İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER                ; 
7.2.1-Başvuru Dilekçesi.
7.2.2-Gerçek kişiler için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi ve noter tasdikli İmza beyannamesi, Tüzel kişiler için yetki belgesi, başkaları adına gireceklerde noter onaylı vekaletname. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
7.2.3-Gerçek kişiler için ikametgah belgesi. (e-devlet üzerinden alınacak)
7.2.4-İhalesine girilecek gayrimenkul için Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka Teminat Mektubu (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması)
7.2.5-Tebligat için adres beyanı.
7.2.6- Şartnamenin satın alındığına dair tahsilat Makbuzu.(İhaleye iştirak edecek olanlar KDV dahil 20.000,00 TL
 ( Yirmibin Türk Lirası) karşılığında şartname satın almak zorundadırlar. )
7.2-7Taşınmazın ihale bedeli peşin ödenecektir. (İhale kararının ita amirince onayını müteakip 15 gün içinde.)
7.2-.8 İlanda yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, ihaleye giren gerçek veya tüzel kişiler bütün şartları peşinen kabul  ve taahhüt eder.
7.2.9-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri alıcı aynen kabul etmiş sayılır.
7.2.10- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

7.3. Ortak Girişimler: Ortak Girişim olması halinde, doküman ekinde bulunan standart forma uygun her bir ortak tarafından imzalanmış Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimin her bir ortağı şartnamede istenen belgeleri ayrı ayrı sunmak zorundadır.
8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca, ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01998943