ORTUR A.Ş.  KİRALAMA İHALE İLANI


Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olup, 12/06/2020 tarih ve 2020/149 sayılı meclis kararıyla şirketimize devir edilen Altınordu İlçesi; Selimiye Mah. Lise Caddesi Üzerinde bulunan 1 adet yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılması işi.
 

Sıra Adresi/Mevkii Yıllık Muhammen Kira Bedeli (KDV Hariç)  Geçici Teminat Tutarı İhale Tarihi İhale Saati
1 İlimiz Altınordu İlçesi; Selimiye Mah. Lise Caddesi üzerinde bulunan 9 m² kullanım alanlı Büfe, 9 m² kullanım alanlı Depo, 100 m² kullanım alanlı Tenteli Alan olmak üzere toplam 118 m² Büfe işletmeciliği (6 Yıl) 210.000,00 TL 37.800,00 TL

30.01.2024
     14:00

 1. Şartname ve İhale şartnamesi ekleri, Ortur A.Ş. İhale Biriminden 250,00.- TL bedelle satın alınacaktır.
 2.    İhale İlimiz Karşıyaka Mahallesi Şehit Yalçın Yamaner Bulvarı Karşıyaka Spor Kompleksi Sitesi No:44 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Ortur A.Ş. Şirket Merkezinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
 3. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce (29/01/2024 Pazartesi) saat 16:30 ‘a kadar ORTUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
 4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır;             

 1. Gerçek Kişiler:
 1. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.
 2. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 3. Nüfus Kayıt Örneği.
 4. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 6. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 7. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış ve odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile faaliyet alanında ilk ilan tarihinden önce alınmış 56.10.08 - 56.30.02 - 47.11.01 - 56.10.21 nace kodlarına sahip olduğunu gösterir belge.
 8. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (3-4-5-6-7-10-11) maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 9. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 10. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ve ORTUR A.Ş.’den alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 11. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )

                                              

 1. Tüzel Kişiler:
 1. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
 2. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
 4. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
 5. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış ve odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ile faaliyet alanında ilk ilan tarihinden önce alınmış 56.10.08 - 56.30.02 - 47.11.01 - 56.10.21  nace kodlarına sahip olduğunu gösterir belge.
 6. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (3-4-5-7-8-9-10. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 7. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 8. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ve ORTUR A.Ş.’den alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 10. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak vekillerin, sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

 1. Diğer Şartlar:
    1. Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat, ihale şartname bedelinin yatırıldığına dair belge dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
    2. İhale İştirak bedeli ve Geçici teminat bedeli Vakıfbank Ordu Şubesi Nezdinde Bulunan TR57 0001 5001 5800 7308 8478 42 IBAN Nolu ORTUR A.Ş. hesabına yatırılacaktır.

    
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.


ORTUR A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
 

#ilangovtr Basın No ILN01969756