SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORDU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ


ORDU İLİ 5 GRUP SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        :              2024/178582
1-İdarenin
a) Adı    :              ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORDU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi             :               Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:500/2 52200 MERKEZ ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası         :              4522231688 - 4522231689
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası           :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı    :              ORDU İLİ 5 GRUP SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı            :             
ORDU İLİ FATSA, ÇAMAŞ, AKKUŞ, İKİZCE, ÇAYBAŞI VE ÜNYE İLÇELERİNDE TOPLAM 46 BİRİMDE YAKLAŞIK 1792,36 HEKTARIN 3402 SAYILI KANUNUN EK_4. MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN KULLANIM KADASTROSU
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :              ORDU İLİ FATSA, ÇAMAŞ, AKKUŞ, İKİZCE, ÇAYBAŞI VE ÜNYE İLÇELERİ
ç) Süresi/teslim tarihi     :              İşe başlama tarihinden itibaren 360(ÜçyüzAltmış) gündür
d) İşe başlama tarihi       :              Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :              28.03.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)             :              ORDU KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ 3. KAT TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
A) 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN TESİS KADASTROSU,

B) 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN EK MADDE 4 KAPSAMINDA YAPILAN 2/B KULLANIM KADASTROSU,

C) 3402 SAYILI KADASTRO KANUNUNUN 22-a MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN UYGULAMALAR,

Ç) KAMULAŞTIRMA HARİTASI YAPIMI, 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN İMAR UYGULAMASI, KÖY YERLEŞİM YERİ HARİTASI YAPIMI VE HER TÜRLÜ TESCİLE KONU HARİTA YAPIM İŞLERİ.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01992919