ULUBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 3 ADET SİLİNDİR SATIŞ İLANI
1-İhalenin Konusu İşin Niteliği:
 3 (üç) adet Silindir İş Makinesinin toplu satış işidir.
2-Şartname ve Eklerinin Nerede ve Hangi Şartlarda Alınacağı:
İhale Şartnamesi Ordu Ulubey Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde 500,00 TL (Beş Yüz Türk lirası) karşılığında temin edilebilir.
NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları istekliye aittir.    
3-İhalenin Nerede, Hangi Tarih, Saatte ve Hangi Usulle Yapılacağı:
Ordu İli Ulubey İlçesi Çatallı Mahallesi Milli Egemenlik Meydanı No:14 Ulubey/ORDU
Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.                   (Tel: 0452 861 30 18)   
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi ve devamı gereğince Açık Teklif Usulü ile Ulubey Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.                                                                                                      
4-İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
İhale katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 Devlet İhale Kanununa göre hazırladıkları aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 09.05.2024 tarihinde, saat: 10:00’a kadar Ordu Ulubey Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
* Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kâğıdının idarece onaylanacak fotokopisi
c) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
d) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu
5-Teklif mektuplarının en geç tabloda belirtilen ihale saatlerine kadar ihalelerin yapılacağı adreste bulunan Fen İşleri Müdürlüğüne verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
6- Teklif verecek istekliler 3 (üç) Adet İş Makinesine toplu olarak fiyat vermesi gerekmektedir.
7-Tahmini Bedel ve Geçici Teminat İhale Saati
 
SIRA ARAÇ ADI MODEL MOTOR GÜCÜ RENK GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ MUHAMMEN BEDEL TARİH VE SAAT
1 CATERPILLAR
(Asfalt Silindiri)
2005 - SARI
37.500,00 TL
1.250,000,00 TL
09.05.2024
10:00
2 MST
(Toprak Silindiri
2007 -
SARI
3 KOMATSU
(Toprak Silindiri)
1987 -
SARI

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.
İlan Olunur.
Ulubey Belediye Başkanlığı
 
#ilangovtr Basın No ILN02021706