ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ


Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/755829

1-İdarenin
a) Adı : ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
b) Adresi : Bucak Mahallesi Nefsi Bucak Caddesi 94/1 52200 ALTINORDU/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 4522250185 - 4522252391
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 18 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Sarf Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi sözleşmenin imza tarihinden itibaren 5(beş) iş günü olup , sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 6(altı) ay dır. Sözleşmenin yürürlüğe girmesine müteakip Hastane tarafından aksi belirtilmediği sürece, malzemeler hastanenin yazılı (Fax, E-Mail, Posta yolu ile) siparişlerine istinaden peyderpey teslim edilecektir. Hastane tarafından yükleniciye yapılan yazılı siparişin tebliğ tarihinden itibaren, yazılı siparişte belirtilen miktardaki malzemeler yüklenici tarafından en geç 10 (On) gün içerisinde ihale dokümanında teslim yeri olarak belirtilen Hastanenin ilgili Ünitesine teslim edilecektir. Teslim edilen malzemelerin faturalama işlemleri her partide ayrı ayrı yapılacaktır. Toplam sipariş sayısı sözleşme süresi boyunca 8'i geçmeyecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.06.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Kapsam Dışı Beyanı
Kapsam Dışı Olması Halinde CE, ISO vb. belgeler
Tıbbi Cihaz Kapsamında Olmayanlar
UTS Bilgileri
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Broşür
Fotoğraf
Katalog


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

#ilangovtr Basın No ILN02046048