Günümüzde birçok vergi mükellefi elektronik belge zorunluluğu kapsamına girdi diyen Sönmez, “İdare tarafından gerek yoklama memurları gerekse elektronik analizlerle denetimler artmış, bazı vergi mükellefi de mevzuatlara uygun görülmeyen hallerden dolayı özel usulsüzlük cezaları ile karşılaşmıştır. Faturaların düzenlenme süresi Vergi Usul Kanununda belirtilmiş olup özellikle elektronik denetimlerde geçmişe yönelik düzenlenen faturalara ilişkin izahatlar istenmeye başlanmıştır. Vergi Usul Kanunu 231.maddesinde faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği belirtilmiş olup yasal süresinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır. VUK’un 230 uncu maddesinde de fatura üzerinde yer alması gereken asgari bilgiler düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre fatura üzerinde yer alması zorunlu olan tarih bilgisi faturanın düzenlendiği tarihtir.” Dedi.

Fatura düzenlemede 7 Günlük sürenin hesabı

Sönmez konuya ilişkin şu açıklamalara yer verdi:

7 günlük fatura düzenleme süresinin mal teslimi veya hizmet ifasının gerçekleştiği gün dahil edilmek suretiyle mi, yoksa dahil edilmeden mi hesaplanacağı konusunda tereddütlerle karşılaşılmaktadır. VUK’un 231/5. maddesinde; faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı özel olarak hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 18/1. Maddesinde ise, vergi kanunlarında yazılı sürelerin nasıl hesaplanacağı hususu düzenlenmiş, sürenin gün olarak belli edildiği durumlarda başladığı günün hesaba katılmayacağı belirtilmiştir. Buna göre, mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzenlenmesinde sürenin gün olarak belirlenmesi sebebiyle malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk günün dikkate alınmaması, 7 günlük sürenin takip eden günden itibaren başlaması gerekmektedir. VUK’nın 18'inci maddesinde iş günü tabiri yoktur. Yedi günlük sürenin hesabına Pazar günü gibi resmi tatil günleri de dahildir.  Örneğin, 17/06/2024 tarihinde düzenlenen sevk irsaliyesi ile teslim edilen mallara ilişkin faturanın 24/06/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayın Sonunda 7 Günlük süre bitiyor

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 10/a maddesine göre mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin ifası ile KDV yönünden vergiyi doğuran olay meydana gelmekte, bu işlemlere ait KDV’nin ise vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihin ait olduğu dönem KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla mal teslimi ve hizmet ifalarına ait KDV’nin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği ay KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmekte olup 7 gün süre hesabı ayın son günü itibariyle son bulmaktadır. Örneğin 27/06/2024 tarihinde teslim edilen mal veya hizmet için fatura düzenleme süresi 30/06/2024 tarihinde son bulmaktadır.

İmza tarihi önemli

Elektronik olarak düzenlenen faturanın düzenlenmesi imzalanma aşaması ile tamamlanmakta/alıcıya verilme durumuna gelmekte, dolayısıyla bahse konu sürenin hesabında, esas itibariyle, elektronik faturanın imzalanma tarihinin dikkate alınması gerekmektedir. Elektronik faturanın taslak olarak oluşturulması 7 günlük sürede bir hüküm ifade etmemektedir.

Fatura tutarına göre ceza

Kanun maddesinde 7 günlük süre mal veya hizmetin tesliminden itibaren olarak belirtilse de ticari yaşamda geçmişe yönelik de fatura düzenlendiği gözlemlenmektedir. 2024 yılında süresinden sonra düzenlenen her bir belge için 3.400 TL’den aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. E-arşiv/e-fatura düzenlenirken vergi mükelleflerinin bu sürelere dikkat etmediği, gerek GİB, gerek özek entegratör sisteminde de kullanıcının geçmişe yönelik en son fatura tarihini esas alarak istediği tarihe faturaların düzenlenebildiği görülmektedir. E-Arşiv/E-Fatura düzenlendiğinde fatura tarihi olarak yazılan tarih belge üzerinde görülmekle, e-belgelerin xml dosyalarında faturanın hangi tarihte oluşturulduğu sistemde ayrıca saklanmaktadır. Örneğin 05/07/2024 tarihinde oluşturulan bir faturada, fatura tarihi 25/06/2024 olarak yazıldığında elektronik faturada 25/06/2024 tarihi olarak belirtilmekte, fakat xml uzantılı dosyada fatura oluşturma tarihi 05/07/2024 olarak saklanmaktadır. Bu durum da elektronik denetimlerde kolaylıkla tespit edilebilmektedir.” Haber merkezi

Motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek Motokurye gelirlerine yeni vergi getirilmeyecek

Editör: Soner Özdemir