Hakiki müminler kimlerdir?

İnsan, Allah'ın yeryüzünde halifesi olması itibariyle, O'nun bütün isim ve sıfatlarına mazhar olan özellikleri Dkendinde toplaması neticesinde hakiki mümin, insan-ı kamil olabilir. Azizüddin Nesefî, “Hakiki mümin, iyi söz, iyi hareket, iyi ahlak ve iyi bilgide tam olandır.” der

Bugün Kur'an'da geçen Mü'minlerin özelliklerini anlatan ayeti kerimeleri paylaşmak istedim.

Her bir ayet Mü'min olarak bizleri tarif ediyor. Tarife uyuyor muyuz? Her bir ayeti kendimize sorup biz bu ayetin neresindeyiz diye soralım:

Şöyle tabloya bir bakalım, bakmasına da; ayna iki türlüdür!

Biri kalbimizi diğeri de yüzümüzü gösterir, peki bu baktığımız aynaya göre bizler Müslümanlığın neresindeyiz?

Şimdi kitabi yaşamış olduğumuz müslümanlığımızın yüzdesini ölçelim. Haydi Bismillah başlıyoruz. 1. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. (En’am-151)

2. Allah'a asla şirk koşmazlar. (Furkan-68)

3. Namuslarını (ırzlarını) korurlar. (Furkan-68)

4. Hakkı bile bile gizlemezler. (Bakara-44)

5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. (Mü’minun 2,9)

6. Anne ve babalarına “öf” bile demezler. (İsra-23)

7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. (Mü’minun -3)

8. Mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler/çabalarlar. (Tevbe-5)

9. Asla zanda bulunmazlar. (Casiye -24)

10. Cahillerle asla tartışmazlar. (Furkan-63)

11. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. (Maide-54)

12. Asla yalan söylemezler. (Mü’minun-8)

13. Emanetlerine ihanet etmezler. (Bakara-177)

14. Söz verdiklerinde sözünde dururlar. (Bakara-177)

15. Zekatlarını hakkıyla verirler. (Bakara-177)

16. Yetimin hakkını asla yemezler. (Nisa-2)

17. Yolda kalmışlara yardım ederler. (Bakara-17)

18. Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. (Fetih-29)

19. İnsanların kusurlarını affederler. (Âl-i İmran-135

20. Yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. (Tevbe-20)

21. (Savaş gerektiği zaman) Kâfirler ile Allah yolunda savaşırlar. (Âl-i İmran -28)

22. Darlıkta da bollukta da infak ederler. (Âl-i İmran -133)

23. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. (Âl-i İmran -133)

24. Başkalarının ilahlarına sövmezler. (En’am-108)

25. Haksız yere bir cana kıymazlar. (En’am-151)

26. Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. (Âl-i İmran -199)

27. Zinaya asla yaklaşmazlar. (Mü’minun -5)

28. İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. (Nisa-94)

29. Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. (Bakara-136)

30. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. (Furkan-63)

31. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. (En’am-52)

32. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. (Bakara-168)

33. Asla yalan şahitlik yapmazlar. (Furkan-72)

34. Dillerini eğip bükerek (geveleyerek) Allah adına yalan konuşmazlar. (Nisa-135)

35. Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler. (Enfal-2)

36. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. (En’am-151)

37. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. (Nahl-91)

38. Adaklarını yerine getirirler. (İnsan-7)

39. Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. (Ra’d-20)

40. Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler. (Bakara-177)

41. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. (Bakara-177)

42. Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. (Bakara-177)

43. Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. (Bakara-177)

44. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. (Enfal-3)

45. Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. (Müzzemmil-4)

46. Dinde zorlama ve baskı yapmazlar. (Bakara/ 256)

47. İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar. (Enfal-71)

48. Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. (Maide-101)

49. Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. (Şûra-38)

50. Gerçekten felaha kavuşanlardır. (Mü’minun-1)

51. Müminler ancak Allah'a kulluk eder, yalnız ondan yardım dilerler. (Fatiha-5)

52. Allah'tan korkup-sakınırlar, yasakladığı şeyleri yapmaktan çekinirler.

(Âl-i İmran-102)

53. Yalnızca Allah'a güvenirler. Ondan başka kimseden korkmazlar. (Bakara-249)

54. Allah'a şükrederler. Darlıkta ya da bollukta üzülmez ya da böbürlenmezler.

(Bakara-172)

55. Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar. (Hucurat-15)

56. Kur'an'a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur'an'a göre düzenlerler. İnsanları Kur'an'a ile uyarırlar. (A'raf-170)

57. Allah'ın her şeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah'ı hatırda tutarlar. (Âl-i İmran-191)

58. Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler. (Bakara-286)

59. Her şeyin Allah'tan olduğunu bilirler. Telaşa kapılmaz, serinkanlı ve tevekküllü davranırlar. (Tevbe-51)

60. Asıl hedefleri ahireti kazanmaktır. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyayı yaşanabilir hale getirmek için çalışırlar. (Nisa-74)

61. Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler. (Mâide-55,56)

62. Akıl sahibidirler. Sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar.

(Mü’min-54)

63. İnkarcılara karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Yılmadan, gevşemeden mücadelelerini sürdürürler. (Enfal-39)

64. Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. Kınayıcıların kınamasından korkmazlar.

(Mâide-54, 67)

65. Allah'ın dinini tebliğ ederler. Çeşitli biçimlerde insanları Allah'ın dinine davet ederler. (Nuh-5,6,7,8,9)

66. Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar. (Nahl-125)

67. Öfkelerine kapılmazlar, hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar. (Âl-i İmran-134)

68. Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler. (Duhan-17,18)

69. Onlar güzel ahlak sahibidirler. (Kalem-4)

70. Eşleriyle iyi geçinirler. (Nisa-19)

71. Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. Zorluklara katlanırlar.

(Ankebut-2,3; Tevbe-111)

72. İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar. (Bakara-14, 212)

73. Hiçbir şeyi Allah'a denk ve benzer tutmazlar. (İhlâs-4)

74. İnkarcılara karşı tedbirlidirler. (Nisa-71, 102)

75. Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. (Fâtır-6)

76. Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmazlar. (Tevbe-83, 95, 123)

77. İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab-60, 61, 62)

78. İçki, kumar ve fallardan uzak dururlar. (Mâide -90)

79. İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. (Kehf-28)

80. Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. (Hac-41)

81. İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara-238)

82. Çoğunluğa değil, Allah'ın verdiği kıstaslara uyarlar. (Enam-116)

83. Allah'a yakınlaşmak, iyi bir mümin olmak için gayret sarf ederler. (Mâide -35)

84. Kuranı aralarında hakem yaparlar. (Enam-114)

85. Atalarına körü körüne uymazlar. Kur'an'a göre hareket ederler. (İbrahim-10; Hud, 11, 62, 109)

86. İsraftan kaçınırlar. (Enam-141)

87. İffetli davranırlar ve Allah'ın istediği şekilde evlenirler. (Müminun-5, 6; Nur, 24, 3, 26, 30)

88. Dinde aşırılığa kaçmazlar. (Bakara-143; Nisa, 4, 171)

89. Fedakardırlar. (İnsan-8)

90. Temizliğe dikkat ederler. (Bakara-125, 168)

91. Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. (Hucurat-12)

92. Haset etmekten kaçınırlar. (Nisa-128)

93. Allah'tan bağışlanma dilerler. (Bakara-286)

94. Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. Onunla diri olanları uyarırlar. (Müzzemmil-4; Yasin-70)

95. Birbirlerini ötekileştirmez, aşağılamaz, karalamaz, kötü isimlerle çağırmazlar. (Hucurat-11)

96. Akıllarını kullanırlar. (Yunus-100)

97. Onlar birbirlerine selam verir, esenlik dilerler. (Nisa-86)

98. Onlar sözü dinler en güzel söze uyarlar. (Zümer-18)

99. Onlar yumuşak, kibar ve zarif konuşurlar. (Taha-44; İsra-23; Bakara-83

100. Sadece Rabbini yüceltirler... (Müddessir-3)

Evet, değerli kardeşlerim. 100 ayette Mü’min’den bahsediyor Yüce Rabbim. 100 maddeden hangisi bizde var. Kendinize puan verin ve Müslümanlığımızın % si ortaya çıkarmaya çalışın.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından bir bayram heyecanı daha yaşadık. Bu bayram şeker bayramı değil, şükür bayramıdır.

Kulluğun ibadetin sadakat ve teslimiyeti karşılığında hak edilmiş bir bayramdır.

Bu vesileyle tekrardan bayramınızı en içten dileklerimle kutlar sevdiklerinizle birlikte sağlık sıhhat huzur ve mutluluk içerisinde geçirmenizi yüce Rabbimden niyaz ederim

İlahiyatçı Yazar Hüseyin DENİZ